De dissertatie van historicus Vladimir Medinski is volgens geschiedkundigen van de Hoge Attestatiecommissie een potpourri van onzin en bedrog. De vakhistorici adviseerden daarom de minister van Cultuur zijn doctorstitel te ontnemen. Maar vrijdag 20 oktober heeft het presidium van de Hoge Attestatiecommissie deze aanbeveling toch niet overgenomen. Medinski mag zijn titel houden. Geen wetenschappelijk maar een politiek oordeel? Het laatste woord is aan de Russische minister van Onderwijs en Wetenschappen.

MedinskiVladimir Medinski, sinds 2011 doctor in de historische wetenschap en sinds 2012 minister van cultuur

door Hubert Smeets

Vijf jaar lang leek minister Vladimir Medinski van Cultuur onaantastbaar. Van zijn geschiedenisboeken, bijvoorbeeld de reeks waarin hij allerlei mythes door de eeuwen heen over Rusland ontmaskert, verkocht hij afgelopen tien jaar meer dan 200.000 exemplaren. Maar nu staat dr. Vladimir Medinski in zijn hemd. Zijn dissertatie uit 2011 blijkt een potpourri van klinkklare onzin en academisch bedrog. Medinski, sinds 2012 minister van cultuur na eerder acht jaar lid te zijn geweest van de Doema, is volgens een grote meerderheid van zijn vakgenoten een wetenschappelijke charlatan. Op grond van zijn proefschrift getiteld Problemen van objectiviteit in de manier waarop de Russische geschiedenis van medio 15de tot de 17de eeuw wordt belicht verdient Medinski zijn doctorstitel niet. Volgens collega-historici moet hij die teruggeven.

Dit harde oordeel komt niet uit de hoek van onverbeterlijk kritische dissidenten, die gebeten zijn op de bewindsman die al een decennium onvermoeibaar strijdt tegen onpatriottische kunsten en vóór nationalistische geschiedschrijving en cultuurbeleid. Dit is de conclusie van een twintigtal gerenommeerde Russische historici, die zitting hebben in de speciale expertgroep van de officiële Hoge Attestatiecommissie van Rusland. Tijdens hun reguliere vergadering van maandag 2 oktober namen zij het wetenschappelijke oeuvre van Medinski onder de loep en adviseerden in grote meerderheid om de minister zijn doctorstitel te ontnemen.

Hun advies is nog geen besluit. De uiteindelijke beslissing over de academische graad van Medinski wordt genomen door het presidium, dat vrijdag 20 oktober het laatste woord heeft.

Hoewel het denkbaar is dat het presidium van de Hoge Attestatiecommissie alsnog afwijkt van het advies, is de aanbeveling een overwinning voor de drie burgers die de affaire Medinski ruim anderhalf geleden aanhangig hebben gemaakt. Deze drie, gesteund door de onderzoeksgroep Dissernet die al vier jaar met succes plagiaat van politici, ambtenaren en wetenschappers openbaart, werden tot voor kort voortdurend het bos ingestuurd. Steeds kreeg Medinski in formele zin gelijk. Totdat zijn proefschrift begin oktober inhoudelijk bij de historische vakgroep van de Hoge Attestatiecommissie ter tafel kwam en de zaak een verrassende wending nam.

Lees meer